Содержание

Методика складання розпорядку робочого дня та змінник графіків роботи

Документами, які регламентують трудову діяльність робітників протягом доби, є графіки змінності роботи і розпорядку робочого дня, що передбачають: тривалість зміни, початок і кінець робочого дня, функціональні обов’язки виконавців, час обідньої перерви, порядок чергування змін. У зв’язку з особливостями сільськогосподарського виробництва, наявністю не співпадаючих періодів виробництва та робочих періодів виникає необхідність у встановленні різного за тривалістю робочого дня і чергування змін. Тому графіки змінності та розпорядку робочого дня повинні складатись з ‘урахуванням напруженості сільськогосподарських робіт, тривалості світлового дня у різну пору року, кліматичних та інших умов.

Проектування робочого дня і змінності роботи повинні починатись із визначення тривалості зміни тижня за календарними періодами року. При цьому загальна річна зайнятість, як уже відмічалось, не повинна перевищувати встановленого трудовим законодавством нормативу праці, а добовий режим праці передбачав час для нормального відпочинку і задоволення особистих потреб. Критерієм тут виступають встановлені фізіологами оптимальні межі змінного і міжзмінного часу. Тривалість міжзмінного періоду повинна бути не меншою, ніж полуторний час роботи. Скорочення цієї перерви в напружені періоди польових робіт тимчасово, як виняток, може бути допущене, але, не більше до 10 годин. За таких умов протягом місяця повинні передбачатись додаткові дні для відпочинку, а для балансу річної норми відпрацьованого часу в зимовий період тривалість зміни доцільно скоротити до 6 годин з найбільш повним використанням світлового дня.

При проектуванні подовженої робочої зміни в окремі періоди року слід враховувати, що починаючи з восьмої години роботи її продуктивність значно знижується і на десятій годині вона становить лише 60- 70% продуктивності праці сьомої години роботи. Тому основною умовою своєчасного виконання робіт навіть і в жнива є організація двозмінної роботи з максимальним використанням світлового дня при встановленому п’яти або шестиденному робочому тижневі з відпрацюванням 41 години, а в зимовий період — однозмінної роботи з також кількістю годин, що найбільше відповідає оптимальному варіантові працездатності людини. Особливої ретельності вимагає розробка графіків змінності для трактористів при виконанні польових робіт. Однозмінна робота трактористів-машиністів з подовженою робочою зміною до 10 годин, як зазначено, досить негативно впливає не лише на людину, продуктивність її праці, а й на якість роботи.

Найбільш прийнятним режимом є організація двозмінної роботи з максимальним використанням світлової частини дня. Вже в другій половині квітня світловий день становить 15 годин, у травні — 17, а в червні перевищує 18 годин. І хоча в подальшому він скорочується, але ще й у вересні його тривалість — понад 14 годин. Отже, за цих умов перша зміна може починати роботу з 4-5-ї години ранку і закінчувати о 13-14-ї годині, а друга зміна — з 13-14-ї до 22-23-ї години. Перехід робітників із однієї зміни в другу повинен здійснюватись не частіше ніж через тиждень і бажано після вихідного дня, що дозволяє менш витрачати часу на адаптацію до нового режиму роботи.

Сільськогосподарське виробництво має значну кількість різних робіт, які вимагають і різного підходу до виконання протягом доби. Якщо рослинницькі галузі характеризуються нерівномірністю в потребі праці протягом року, а добовий його режим у процесі виконання робіт є безперервним, то в тваринництві, навпаки, спостерігається постійність річного режиму праці й переривистість добового. Такі особливості галузі зумовили те, що в більшості випадків склалась однозмінна робота з однією або двома подовженими перервами, обумовленими технологічними вимогами.

Аналіз змінних графіків робіт на тваринницьких фермах свідчить, що роздробленість робочого дня як з однією, так і з двома перервами неприйнятна для однозмінної роботи. Наявність двох технологічних перерв по 2,5-3 години кожна викликає чотириразове ходіння робітників з ферми та знов на ферму, на що витрачається багато часу і не дозволяє раціонально використати зазначені перерви для особистих потреб, а в цілому добова їх зайнятість становить 14-15 годин.

Єдино можливий вихід для упорядкування робочого дня на фермах — це переведення всіх основних категорій робітників на двозмінну роботу з п’яти чи шестиденним робочим тижнем з ковзною підміною, тому, що умови виробництва у тваринництві не дозволяють мати загальні вихідні дні.

В умовах великих промислових ферм при груповому виконанні робіт і закріпленні тварин за певною групою виконавців (у промисловому тваринництві можлива лише така форма) з метою збільшення часу на виконання окремих спеціалізованих циклів робіт (доїння, годівля та ін.) їх виконання розпочинають послідовно по окремих приміщеннях або секціях за змінним графіком. Це дозволяє рівномірно завантажити трудовий колектив протягом зміни, не порушуючи технологічних умов виробництва

Для ілюстрації в табл. 17.1 подано графік змінності роботи на молочному комплексі агрокомбінату “Пуща-Водиця”, Києво-Святошинського р-ну, Київської області.

Крім графіків змінності роботи в господарствах повинен складатися і розпорядок робочого дня за видами робіт і категоріями виконавців. Існують різні його форми. В одних випадках вони є загальними для робітників тваринництва за періодами року, коли зазначається час початку та кінця роботи, обідня перерва. Такий розпорядок дня не враховує кількості та функціональної сторони праці й не регламентує часу виконання окремих операцій. Він не мобілізує на раціональне використання часу зміни.

Таблиця 17.1. Графік змінності роботи комплексних ланок по обслуговуванню тварин при п’ятиденному робочому тижневі в агрокомбінаті «Пуща Водиця», Києво-Святошинського р-ну, Київської області.

Ланка

Дні місяця

І

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

Підмін

на

В

В

В

Ланка

Дні місяця

робочих

вихідних

І

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

Підмінна

В

В

Умовні позначення: 1 — дні роботи в першій зміні; 2- в другій зміні; В — вихідні

Розпорядок дня, в якому деталізується кількісна і якісна характеристики робіт і фіксуються функціональні обов’язки по елементного виконання операцій в часі та просторі, дозволяє більш раціонально протягом зміни регламентувати витрати часу.

В рослинництві такий розпорядок відображує роботу за принципом погодинних графіків на виконання окремих робіт, а в тваринництві точно визначає час певних операцій і їх взаємозв’язок між різними виконавцями, що включає простої робітників через неузгодженість виконання операцій.

Методика складання таких розпорядків дня на виконанні окремих робіт у рослинництві й для окремих категорій працівників у тваринництві подана в табл. 17.2., 17.3.

Згідно з матеріалами цих таблиць дотримання зазначених розпорядків робочого часу дозволяє виконувати роботу із заданим ритмом, враховувати регламентованість перерв на відпочинок і сприяє досягненню виконання робіт без втрат робочого часу.

Таблиця 17.2. Розпорядок робочого дня на збиранні томатів тракторною площадкою (год., хв.)

Вид робіт

Початок

Кінець

Тривалість

Тривалість робочої зміни

Підготовка тари до роботи

Збирання томатів

Розвантажування

площадки

Завантаження площадки тарою

Збирання томатів

Розвантаження площадки

Завантаження площадки тарою

Відпочинок

Збирання томатів

Розвантаження площадки

Завантаження площадки тарою

Збирання томатів

Розвантаження площадки

Перерва на обід

Завантаження площадки тарою

Збирання томатів

Розвантаження площадки

Завантаження площадки тарою

Збирання томатів

Розвантаження площадки

Відпочинок

Завантаження площадки

Збирання томатів

Розвантаження площадки

Робота за зміщеним графіком дає можливість організувати процес праці безперервно в умовах циклічного виробництва у тваринництві. Суворо встановлений початок і кінець кожної операції постійно в одних і тих же групах тварин, в один і той же час не впливає негативно на стан тварин та їх продуктивність. При цьому машинні і ручні операції виконуються у відповідності з прийнятою технологією, мікропаузи відпочинку суміщаються із спостереженням за доїнням.

Таблиця 17.3. Розпорядок робочого дня для оператора машинного доїння корів за зміщеним графіком (год., хв.)

Вид робіт

Початок

Кінець

Тривалість

Норматив часу на відпочинок

Загін і прив’язування корів у першому корівнику

Доїння корів у першому корівнику

Роздавання

концентрованих кормів у першому корівнику

Загін і прив’язування корів у другому корівнику

Роздавання

концентрованих кормів у другому корівнику

Перерва

Доїння корів у другому корівнику

Миття доїльних апаратів, відпочинок

Відв’язування корів у першому корівнику і вигін їх у загін (на пасовисько)

Чищення корів і поїлок у другому корівнику

Відв’язування корів у другому корівнику і вигін їх у загін (на пасовисько)

Разові роботи

Таким чином, врахування дії викладених факторів у виробництві дозволить впорядкувати режим праці та відпочинку, підвищити фаховий рівень робітників і соціальний розвиток особистостей.

Про вимоги законодавства до складання Правил внутрішнього трудового розпорядку також читайте у статті Правила внутреннего трудового распорядка: разрабатываем и утверждаем.

Титульний листок повинен буди оформлений за наступним зразком:

ЗМІСТ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до чинного законодавства України з метою забезпечення дотримання трудової дисципліни, підвищення якості та продуктивності праці, а також раціонального використання робочого часу працівниками ____________________________________ (далі за текстом – «Підприємство») запроваджуються ці правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі за текстом –– «Правила») мають на меті забезпечення чіткої організації праці, належних безпечних умов праці, підвищення її продуктивності та ефективності, раціональне використання робочого часу, зміцнення трудової дисципліни.

1.3. Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну працю. До працівників, що порушують трудову дисципліну, застосовуються заходи дисциплінарного і громадського впливу.

1.4. Правила є обов’язковими для виконання всіма учасниками трудових відносин.

II. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

2.1. Працівники реалізують право на працю шляхом укладання трудових договорів (контрактів).

2.2. При укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, — також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи.

При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

2.3. Прийом на роботу оформляється наказом, що оголошується працівнику під підпис. В наказі повинні зазначатись найменування роботи (посади) та умови оплати праці.

2.4. До початку роботи за укладеним трудовим договором працівник повинен бути ознайомлений під підпис з:

— правилами внутрішнього трудового розпорядку;

— посадовою інструкцією;

-положенням про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Підприємства;

— пройденим інструктажем по охороні праці і техніці безпеки.

2.5 При прийомі на роботу може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу: осіб, які не досягли вісімнадцяти років; молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів; молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів; осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби; інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи. Випробування не встановлюється також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством.

2.6. Строк випробування при прийнятті на роботу, не може перевищувати трьох місяців. Якщо працівник в період випробування був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може бути продовжено на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній.

2.7. Коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах. Якщо протягом строку випробування встановлено невідповідність працівника роботі, на яку його прийнято, власник або уповноважений ним орган протягом цього строку вправі розірвати трудовий договір.

2.8. Адміністрація Підприємства зобов’язана видати працівникові на його вимогу довідку про його роботу на даному Підприємстві, в установі, організації із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і розміру заробітної плати.

2.9 На всіх працівників Підприємства, що пропрацювали відповідно до виданого наказу про прийом на роботу понад п’ять днів, ведуться трудові книжки у порядку, передбаченому Інструкцією «Про порядок ведення трудових книжок» (Наказ № 58 від 29.07.1993 р.).

2.10. Припинення трудового договору може мати місце тільки по підставах, передбаченим законодавством.

Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні.

За домовленістю між працівником і адміністрацією Підприємства трудовий договір може бути розірваний і до закінчення терміну попередження про звільнення.

2.11. Припинення трудового договору оформляється наказом (розпорядженням) директора Підприємства.

Адміністрація Підприємства зобов’язана видати працівнику його трудову книжку в день звільнення з внесеним до неї записом про звільнення.

2.12. Якщо працівник відсутній на роботі в день звільнення, то адміністрація Підприємства в цей день надсилає йому поштове повідомлення із вказівкою про необхідність отримання трудової книжки.

Пересилання трудової книжки поштою з доставкою на зазначену адресу допускається тільки за письмовою згодою працівника.

2.13. При звільненні працівника виплата всіх сум, що йому належать, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.

III. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯКЗИ ПРАЦІВНИКІВ

3.1. Працівники Підприємства зобов’язані:

3.1.1. Вчасно, за 5 хвилин до початку роботи, прибути на робоче місце і підготуватися до виконання своїх трудових обов’язків.

3.1.2. Почати роботу відповідно до режиму роботи, встановленого на Підприємстві.

3.1.3. Виконувати своєчасно і в повному об’ємі робочі завдання (функціональні обов’язки), забезпечувати необхідну якість виконуваних робіт.

3.1.4. Виконувати накази та розпорядження дирекції Підприємства, безпосередніх керівників, внутрішні положення, інструкції та інші локальні нормативні акти Підприємства.

3.1.5. Дотримуватися вимог по охороні праці, техніці безпеки, виробничої санітарії, протипожежної охорони, передбачені відповідними правилами і інструкціями.

3.1.6. Вживати заходів до негайного усунення причин і умов, перешкоджаючих або ускладнюючих нормальну роботу, негайно інформувати про це дирекцію Підприємства.

3.1.7. Раціонально використовувати комп’ютерну і іншу оргтехніку, дбайливо ставитися до майна Підприємства, ефективно використовувати матеріали, електроенергію і інші матеріальні ресурси.

3.1.8. Дотримуватися встановленого порядку зберігання комерційної таємниці та конфіденційної інформації, матеріальних цінностей і документів.

3.1.9. Підтримувати на своєму робочому місці чистоту і порядок.

3.1.10. Палити та приймати їжу тільки у встановлених для цього місцях.

3.1.11. Уважно ставитися до колег, сприяти формуванню нормального психологічного мікроклімату в колективі.

IV. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯКЗИ КЕРІВНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Підприємство по відношенню до працівників зобов’язано:

4.1.1. Правильно організувати працю працівників, закріпити за кожним робоче місце, забезпечити безпечні умови праці.

4.1.2. Забезпечити робочі місця матеріальними і енергетичними ресурсами, інструментами і устаткуванням, комп’ютерною і іншою оргтехнікою.

4.1.3. Вживати необхідних заходів для профілактики виробничого травматизму працівників.

4.1.4. Неухильно дотримувати вимог законодавства про працю, вживати заходів для своєчасного усунення причин і умов, що перешкоджають нормальній роботі.

4.1.5. Забезпечувати систематичне підвищення ділової (професійної) кваліфікації працівників і рівня їх знань.

4.1.6. Давати чіткі вказівки (розпорядження) працівникам, вимагати і перевіряти своєчасність і точність їх виконання.

4.1.7. Забезпечувати матеріальну зацікавленість в результатах їх праці і загальних підсумках роботи.

4.1.8. Вчасно здійснювати оплату праці Працівникам.

4.1.9. Контролювати суворе дотримання трудової дисципліни.

4.1.10.Застосовувати стягнення до порушників трудової дисципліни, враховуючи при цьому думку трудового колективу.

4.1.11. Застосовувати заходи заохочення до працівників, які показали кращі показники в роботі.

4.1.12. Організовувати облік робочого часу.

4.1.13. Дотримувати вимог трудового законодавства України та трудових договорів для регулювання соціально-трудових питань на Підприємстві.

V. РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ

5.1. Для працівників встановлюється наступний режим роботи Підприємства:

— початок роботи – 09.00 год.;

— перерва на відпочинок і харчування з 13.00 год. до 14.00 год. та згідно графіка змінності;

— закінчення роботи – 18.00 год.;

— вихідні дні – субота, неділя.

Час початку роботи, перерви і закінчення може бути змінено відповідно до діючого режиму роботи.

Згідно ст. 50 КЗпП України нормальна тривалість робочого часу для всіх працівників Підприємства не може перевищувати 40 годин на тиждень. Можливий особливий графік роботи деяких підрозділів та окремих працівників в межах даного обмеження, що встановлюється директором Підприємства за погодженням з працівниками.

5.2. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну годину (окрім працівників з скороченою тривалістю робочого часу). В тих випадках, коли неробочому святковому дню передує один або два вихідні дні, тривалість роботи не скорочується.

5.3. У зв’язку з виробничою необхідністю встановлений режим роботи може бути змінений на підставі наказу директора Підприємства з обов’язковим попередженням про це працівників.

5.4. Робота у вихідні дні забороняється, за винятком випадків, передбачених законодавством України. Така робота може компенсуватися за угодою сторін наданням іншого дня відпочинку або грошовою компенсацією в подвійному розмірі.

5.5. При прийомі на роботу, а також під час дії трудового договору за угодою сторін може встановлюватися неповний робочий день з визначенням тривалості, режиму роботи і оплати праці пропорційно відпрацьованому часу.

5.6. Працівникам Підприємства щорічно надається основна відпустка тривалістю 24 календарні дні.

5.7. Черговість надання щорічних відпусток визначається графіком, який затверджується директором Підприємства. При складанні графіка враховуються інтереси Підприємства, особисті інтереси працівників і можливості для відпочинку.

5.8. Перенесення відпустки на інший час можливе тільки у випадках, передбачених законодавством і за угодою сторін. У разі перенесення щорічної відпустки, новий термін її надання встановлюється за угодою між працівником і директором Підприємства.

5.9. На прохання працівника щорічна відпустка може надаватися частинами за умови, що основна безперервна її частина складатиме не менше 14 календарних днів.

5.10. За рішенням директора Підприємства працівник може бути відкликаний з відпустки, з його згоди, тільки у випадках, передбачених чинним законодавством.

5.11. За сімейними обставинами працівнику може бути надана відпустка без збереження заробітної платні тривалістю до 15 календарних днів на рік.

5.12. Інші види відпусток надаються працівникам відповідно до чинного законодавства України.

VI. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ У РОБОТІ

6.1. За зразкове виконання трудових обов’язків, підвищення ефективності і якості роботи, поліпшення якості інформаційно-консультаційного обслуговування, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці і інші досягнення в роботі до працівників Підприємства застосовуються наступні заходи заохочення:

6.1.1. оголошення подяки;

6.1.2. видача премії;

6.1.3. нагородження коштовним подарунком;

6.1.4. нагородження почесною грамотою.

6.2. Адміністрація Підприємства має право застосовувати й інші заохочення. Відомості про заохочення заносяться до трудової книжки працівника.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

7.1 Працівник несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, у тому числі за:

— систематичне невиконання або неналежне виконання без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором і цими Правилами;

— прогул (у тому числі відсутність на робочому місці більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин (п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП України);

— появу на роботі в нетверезому стані, в стані наркотичного або токсичного сп’яніння (п. 7 ч. 1 ст. 40 КЗпП України);

— в інших випадках, передбачених трудовим законодавством.

7.2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

7.2.1. догана;

7.2.2. звільнення.

7.3 До застосування дисциплінарного стягнення від порушника необхідно взяти пояснення у письмовій формі. Відмова працівника від дачі пояснень не може бути перешкодою для застосування стягнення.

7.4. Дисциплінарне стягнення застосовується керівництвом Підприємства безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

При обранні виду стягнення адміністрація Підприємства повинна враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.

Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.

7.5. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

7.6. Правила внутрішнього трудового розпорядку вивішуються в відділах на видному, доступному місці.

Понятие режима работы

Режим работы (далее — РР) — это определенный порядок действий, при котором происходит распределение продуктивных часов в каком-то временном отрезке: сутках, неделе и т. д. Таким образом, устанавливается временная точка отсчёта начала трудовой деятельности и временная точка отсчёта её окончания.

Период обеденного, технического или какого-то специального перерыва также находит своё отражение в РР. Кроме того, представление о РР неразрывно связано с представлением о «режиме отдыха». То есть это определенный порядок действий, где ритмично чередуются продуктивные часы и отдых.

Данное понятие поэтому включает выходные дни работника тоже. Трудовая деятельность, перерывы и выходные дни регулируются законодательством.
Представление о РР существенно отличается от представления о «режиме рабочего времени» (далее — РРВ). РР — понятие, существующее для исчисления рабочих часов организации. РРВ — концепция, существующая для учёта трудовых часов сотрудников этой организации.

РР может быть прерывным и непрерывным. При прерывном, организация не работает в определенные дни недели, которые отведены под выходные или определенные часы, к примеру, ночью.

При непрерывном, организация работает все недели, круглосуточно.

Отсюда следует, что РРВ сотрудника находится в прямой зависимости от РР организации.
РР предприятия или какой-либо другой организации определяется собственником, органом местного управления, министерством и т. д. При этом РР является сферой регулирования административного законодательства, а не трудового. РРВ, напротив, регулируется трудовым законодательством:

 1. Ненормированный РР — особая точка зрения. При таком порядке отдельные работники эпизодически выполняют свои обязанности сверх установленной нормы длительности рабочих часов. Для утверждения такого порядка трудовой деятельности необходим письменный приказ руководителя, а также согласие работника (подпись). При этом переработку рабочего времени не считают сверхурочной деятельностью, а значит не компенсируют материально.
 2. РР может быть односменным. Эта схема предполагает деятельность с одной сменой. Бывает поденным или недельным, а также суммированным. Тут всё зависит от деятельности предприятия.
 3. РР может быть сменным. Этот вид считается наиболее распространенным. При сменном виде деятельности работники последовательно чередуют смены.

Другие виды режимов:

 1. Вахтовый. При этом ритме деятельности работники работают далеко от дома. После напряженного трудового дня они не возвращаются домой. Для них, как правило, создаются определенные условия: обеспечивают проживание, иногда питание. За сверхурочную деятельность, при такой схеме, предполагается доплата.
 2. Раздробленного дня. Продуктивные часы, при такой схеме, делят на части.

Понятие графика работы

График работы — документ, существующий для отражения рабочего времени сотрудников или организации, который имеет свои функции, механизмы использования, а также правовые детали его применения.

Рабочее время — временной период, потраченный на исполнение трудовых обязательств.
Основная цель такого документа — упорядочение трудовых часов сотрудников, а также часов отдыха.

Подобный документ обычно составляется на определенный временной период. Как правило, измерителем такого периода, является неделя.

В документе отражаются следующие подробности:

 • начало и конец рабочего времени;
 • обеденные и другие перерывы;
 • продолжительность работы;
 • чередование по сменам;
 • число выходных дней;
 • число трудовых дней.

Документ утверждается руководителем организации, а также подписывается работником.
Наниматель имеет право составить для работника гибкий график. Обычно это происходит тогда, когда применение обыкновенной трудовой схемы невозможно, нецелесообразно либо малоэффективно.

При применении такого документа устанавливают фиксированные часы, в течение которых сотрудник должен присутствовать на рабочем месте.Внимание: Без уважительной причины, отсутствие работника на рабочем месте в этот период времени считается прогулом.
Документ решает множество задач:

 • упорядочивает продуктивные часы сотрудников;
 • задает конкретные деловые обязательства;
 • помогает рассчитать заработанные средства;
 • помогает вычислить пособия или компенсации за отпуск.

Составляем графики работы и учета рабочего времени

Рабочий график — это распорядок, который должен соблюдаться в каждой организации. Продолжительность рабочей недели и(или) смены, в соответствии со ст. 100 ТК РФ, устанавливается колдоговором, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка. При этом ст. 101–105 ТК РФ предусмотрены различные режимы труда, для учета оплаты рабочего времени которых составляют график рабочего времени (или табель). Рассмотрим варианты оплаты труда с различными режимами труда и образец графика выхода на работу сотрудников, а также другие примеры документов. КонсультантПлюс БЕСПЛАТНО на 3 дня Получить доступ

В кадровом делопроизводстве существуют два сходных по звучанию, но разных по смыслу понятия: график работы (планируемый) и график учета работы, или табель (составляемый по окончании месяца, с его использованием подводятся итоги). Рассмотрим оба варианта, но для начала определимся с базовыми понятиями.

Итак, в соответствии со ст. 91 ТК РФ, нормальная продолжительность рабочего времени не должна быть более 40 часов в неделю. Планирование и учет рабочего времени, отработанного каждым сотрудником, должен организовать работодатель. Обычно для такого учета пользуются унифицированными формами Т-12 или Т-13. Скачать образец графика рабочего времени на месяц по унифицированным формам можно в конце статьи.

В каких случаях оформляется график

Если в организации для всех сотрудников принят единый режим рабочего времени (40-часовая рабочая неделя (пятидневка) с двумя общими выходными), такой документ оформлять не нужно.

Необходимость возникает в случаях:

 • ненормированного рабочего времени (ст. 101 ТК РФ);
 • работы в режиме гибкого рабочего времени (ст. 102 ТК РФ);
 • сменного режима работы (ст. 103 ТК РФ);
 • суммированного учета рабочего времени (ст. 104 ТК РФ);
 • разделения рабочего дня на части (ст. 105 ТК РФ).

График производства работ в этих случаях составляется с целью контроля за соблюдением нормальной продолжительности рабочего времени в целом за учетный период (месяц, квартал и другие, но не более одного года). На основании данных по каждому сотруднику за определенный учетный период происходит начисление заработной платы, в том числе с учетом времени переработки или недоработки.

Чтобы не тратить время на составление собственной формы документа — специалист по кадрам может скачать пустой бланк — образец графика работы на месяц, подготовленный экспертами (он прикреплен в конце статьи).

ВАЖНО! Продолжительность учетного периода должна устанавливаться каждой организацией. При этом следует учитывать, что в качестве месяца целесообразно устанавливать учетный период, если работник ежемесячно отрабатывает количество часов, соответствующее нормальной продолжительности рабочего времени, либо больше часов, чем это предусмотрено нормой (т. е. в графике изначально заложены сверхурочные часы). Это позволит ежемесячно определять количество сверхурочных часов и производить соответствующую доплату.

Если же по графику работника видно, что в некоторых месяцах он отрабатывает больше часов, а в некоторых меньше, чем следует по норме, будет справедливым, чтобы переработка в одном месяце компенсировалась недоработкой в другом. В данном случае продолжительность учетного периода целесообразно установить более одного месяца. Количество же месяцев в учетном периоде следует установить так, чтобы сумма рабочих часов по графику совпала с нормой рабочего времени. Определение количества сверхурочных часов в этом случае будет производиться не помесячно, а один раз за весь учетный период в целом.

Какие бывают графики работы

Рассмотрим подробнее, что значит гибкий график работы, ненормированный рабочий день, сменный рабочий режим, суммированный учет рабочего времени и раздробленный рабочий день.

Гибкий

Гибкий рабочий режим предполагает самостоятельное регулирование сотрудниками начала и окончания длительности смены. При этом важно отработать конкретное количество часов, установленное для определенного учетного периода.

Ненормированное рабочее время предусматривает периодическое привлечение к трудовым обязанностям за пределами рабочего дня. Перечень должностей с таким рабочим временем должен быть закреплен коллективным договором или внутренними правилами организации.

Сменный график предусматривает работу в две, три или четыре смены в течение суток. Он нужен, когда продолжительность рабочего цикла превышает норму для одного человека. В этом случае сотрудники сменяют друг друга.

В таком случае в компаниях составляются графики работы — шаблон можно увидеть ниже. Как видно из образца, такой локальный акт утверждается руководителем предприятия. Работники же должны подтвердить факт ознакомления и согласия с работой по утвержденному распорядку, поставив свои подписи.

Суммированный учет

Суммированный учет рабочего времени позволяет засчитывать более продолжительные сроки работы. Суть в том, что средняя продолжительность труда в течение дня должна равняться норме за период. Таким периодом может быть неделя, месяц, квартал, год.

Допустим, в неделю нужно отработать 40 часов, смена же может длиться и по 12 часов, и сутки. Так нередко работают продавцы в круглосуточных магазинах, сторожа, уборщики. О том, каков должен быть перерыв между двумя 12-часовыми сменами, Трудовой кодекс ничего не говорит, однако ранее при составлении такого графика учитывали рекомендации постановления Совета Народных Комиссаров СССР от 24.09.1929 — предписывавшие установить перерыв между 12-часовыми сменами не менее двойной продолжительности рабочего времени накануне — то есть не менее 24 часов. Сейчас это постановление утратило силу — однако некоторые ведомственные нормативные документы содержат подобные условия: например, в Приказе Министра обороны РФ от 30.12.2001 N 541 «О ведомственной охране Министерства обороны Российской Федерации» сказано:

Предлагаем образец: как составить график работы на 4 человека по 12 часов. В образце использованы условные обозначения:

 • У — работа с 7.00 до 19.00;
 • В — работа с 19.00 до 7.00;
 • * — выходной день.

Показанный пример достаточно универсальный — его можно использовать и как образец графика работы продавцов в магазине, образец графика дежурства сторожей на месяц — если их рабочая смена длится 12 часов. Чтобы воспользоваться нашим примером, нужно скачать график сменности на 2019 год в excel внизу.

Если же нужно составить график работы уборки — например, в круглосуточном кафе, где уборка должна производиться каждые полчаса, а менеджеры и уборщики работают по 12 часов — можно воспользоваться таким образцом.

Рекомендуем вам скачать образец графика уборки помещений на месяц (пустой бланк) — для его использования нужно будет распечатать нужное количество страниц (по числу дней месяца).

Разделение дня на части

Разделение трудового дня на части допускается в соответствии с нормативным локальным актом организации и с учетом мнения профсоюза. День делится на части перерывом, который не оплачивается.Такой распорядок может использоваться в торговле либо в компаниях, занимающихся транспортными перевозками, либо в госучреждениях.

График учета рабочего времени на 2019 год (табель): как его заполнить

Существуют две унифицированные формы: Т-12 и Т-13. Разница в них заключается в том, что график Т-12 можно заполнить только вручную или в текстовом редакторе, и в нем есть специальный раздел для расчета зарплаты. Табель Т-13 может заполняться с помощью специализированных компьютерных программ и систем контроля доступа, которые используются в целях учета посещений сотрудниками фирмы своей работы. В этой форме отсутствует блок для расчета зарплаты, она подлежит расчету в иных регистрах.

Табель учета рабочего времени является первичным документом, на основании которого начисляется заработная плата сотрудникам, выплаты с нее и принятые в организации доплаты. Так как перечисленные выплаты уменьшают налог на прибыль организаций или налогооблагаемый доход при УСНО, данный документ следует закрепить в качестве первичного в учетной политике организации. Пользоваться унифицированной формой при этом с 01.01.2013 необязательно. Важно закрепить свой вариант формы в учетной политике и проследить, чтобы в нем содержались все необходимые реквизиты, обязательное наличие которых для первичных документов установлена законом 402-ФЗ.

Табель составляется в одном экземпляре лицом, уполномоченным следить за контролем рабочего времени в целом по организации или в отдельном структурном подразделении. Перечень лиц, подписывающих его, устанавливается внутренним распорядительным актом организации. В конце каждого месяца заполненный табель передается в бухгалтерию.

Рассмотрим порядок заполнения табеля на примере формы Т-13.

В шапке обязательно заполняется наименование организации и структурное подразделение (при контроле рабочего времени в структурных подразделениях). Порядковый номер присваивается в соответствии с принятой нумерацией в организации. Дата составления и отчетный период заполняются обязательно, как реквизиты первичного документа.

Образец графика работы скачать в excel вы можете в конце статьи. А сейчас рассмотрим, как рассчитать график работы и правильно его составить.

Пошаговая инструкция оформления

Шаг 1. Оформляем шапку

Приведем образец заполнения графика работы сотрудников на месяц, на примере — февраль 2019 года.

Далее перейдем к заполнению граф (всего шаблон содержит 13 граф), как покажет образец графика выполнения работ.

Шаг 2. Заполняем графы 1–3

Графа 1, порядковый номер, заполняется по количеству сотрудников в табеле. Графы 2–3 содержат идентификационные сведения по каждому работнику: Ф.И.О. сотрудника, его должность и табельный номер.

Шаг 3. Заполняем графы 4–6

Графа 4 содержит отметки о явках и неявках на работу по каждому числу в соответствующем месяце. В приведенном примере табеля за февраль 2019 года 28 дней, поэтому и ячеек для заполнения данных 28. Для этой информации в графике четыре строки (по две на каждую половину месяца).

В верхней строке каждой половины месяца отражаются буквенные обозначения причин явок и неявок (буквенное соответствие причин представлены на титульном листе формы № Т-12) — это коды явок-неявок к графику рабочего времени. Расшифровка кодов дана в файле в конце статьи.

Отметки, объясняющие причины неявок на работу, о работе в режиме неполного или за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и др., делаются на основании документов: листок нетрудоспособности, справка о выполнении государственных или общественных обязанностей, письменное предупреждение о простое, письменное согласие работника на сверхурочную работу в случаях, установленных законодательством, др.

Под буквенным обозначением проставляется числовой показатель, соответствующий количеству фактически отработанных часов и минут каждым работником.

Графы 5 и 6 содержат суммарный показатель отработанного времени по каждому сотруднику за каждую половину месяца в часах, минутах и днях (графа 5) и за весь месяц (графа 6) в часах, минутах и днях.

Шаг 4. Заполняем графы 7–9

Графы 7–9 в форме Т-13 заполняются при автоматизированной системе учета с учетом следующих особенностей:

 • если для всех работников организации начисление зарплаты происходит только по одному виду оплаты труда и с использованием одного корреспондирующего счета, то показатели «код вида оплаты» и «корреспондирующий счет» можно ставить над гр. 7, 8 и заполнять только графу 9 — на суммовой показатель отработанных дней и часов (в скобках) по каждому сотруднику;
 • если же начисления производятся по нескольким видам оплаты (от 2 и более) и с использованием нескольких счетов бухгалтерского учета, то гр. 7 и 8 заполняются соответствующими данными, в гр. 9 отражается суммовой показатель отработанных дней и часов (в скобках) по каждому сотруднику;
 • дополнительный блок с аналогичными графами предусмотрен на случай, если количество видов оплаты труда превысит 4.

Шаг 5. Заполняем графы 10–13

В них приводится информация о неявках за учетный период по соответствующим кодам в днях и часах (указывается в скобках). Два блока граф также предусмотрены на случай, если количество причин неявок превысит 4.

Следует помнить, что в табель не включаются лица, работающие по гражданско-правовым договорам. Табель можно вести одним из двух способов, который организация фиксирует в учетной политике:

 • сплошным способом, то есть регистрировать все явки и неявки на работу;
 • способом учета отклонений, то есть регистрировать только отклонения (неявка на работу, опоздание, сверхурочные часы и т. д.).

По окончании месяца табель подписывается ответственными лицами, перечень которых установлен в нормативном акте организации, и передается в бухгалтерию для начисления зарплаты и других выплат.

Если в организации зарплата за первую половину месяца (аванс) начисляется за фактически отработанное время, табель может составляться отдельно за первую и вторую половины месяца.

Скачать шаблон (excel) графика работы можно в конце статьи.

Сроки хранения и ответственность за отсутствие

Сроки хранения графика:

 • как первичный документ, в соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ, — в течение 4 лет;
 • как первичный документ в целях бухучета — в течение 5 лет (закон 402-ФЗ);
 • как документы по кадрам и оплате труда — не менее 5 лет, а при тяжелых, вредных или опасных условиях труда — не менее 75 лет (Приказ от 25.08.2010 № 558).

Ответственность за отсутствие графика:

 • в соответствии со ст. 120 НК РФ, отсутствие его, как первичного документа, может повлечь штраф в размере от 10 000 руб. до 40 000 руб. и отказ в признании в расходах при исчислении налога на прибыль затрат на оплату труда;
 • в соответствии со ст. 5.27 КоАП РФ, за несоблюдение трудового законодательства для организаций установлен штраф в размере от 30 000 до 70 000 руб., а для руководителей и лиц без образования юрлица — от 1000 руб. до 20 000 руб.

Потребности современного общества диктуют выход за рамки стандартного рабочего дня для обеспечения максимальной эффективности предприятий и учреждений. В этой статье пойдет речь об условиях составления и введения сменного графика, о том, как вести учет рабочего времени, о тонкостях и нюансах законодательного оформления сменного режима работы.

Законодательная база

Статьей 103 Трудового кодекса РФ приводятся понятие сменной работы и основания введения сменного графика труда. Законодатель относит к причинам введения работы по сменам следующие объективные обстоятельства:

 1. Длительность производственного процесса, связанного с технологическими особенностями, при котором неизбежно превышение допустимой продолжительности ежедневного труда. Либо с острой потребностью общества в круглосуточном оказании некоторых услуг. Например: организации, оказывающие охранные услуги (ЧОП/ЧОО); круглосуточная неотложная медицинская помощь.
 2. Необходимость высокоэффективной эксплуатации технического оборудования, большее количество продукции, определенных услуг. Например, круглосуточная работа магазинов и столовых.

Таким образом, посменный график труда широко применяется в разных областях: в сфере обслуживания населения, на непрерывных производствах, где задействован конвейеры, производственные линии, остановка которых экономически нецелесообразна.

Согласно трудовому законодательству график сменности – это документ, регулирующий вопросы начала и окончания работы, вид смены (дневная, ночная и т.д.), продолжительности перерывов для отдыха и питания. Сменный график представляет собой работу в 2, 3 или 4 смены.

Составляем график сменности

Для корректного составления графика сменности необходимо учесть его базовые составляющие:

 1. учетный период, используемый работодателем и обеспечивающий баланс рабочего времени;
 2. длительность труда, которая должна быть обеспечена графиком сменности;
 3. порядок перехода трудящихся лиц с одной смены к работе в другой;
 4. действия работника при неявке сменщика.

Законодательно типовая форма графика сменности не закреплена. Работодатель наделен правом прописать основные условия документа в произвольной форме. Тем не менее работодателю вменена обязанность учитывать нижеприведенные правила:

 • согласно ч. 2 ст. 91, ч. 2 ст. 104 ТК РФ длительность рабочего времени не должна превышать нормального числа рабочих часов, установленного трудовым законодательством;
 • в соответствии со ст. 94 ТК РФ продолжительность ежедневной работы (смены) для отдельных категорий работников не должна превышать установленный законодательством предел;
 • согласно ч. 1 ст. 95 ТК РФ длительность рабочей смены, непосредственно предшествующей нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час;
 • в соответствии с ч. 2 ст. 96 ТК РФ продолжительность смены в ночное время сокращается на один час без последующей отработки;
 • согласно ч. 5 ст. 103 ТК РФ работа в течение двух смен подряд запрещается;
 • в соответствии со ст. 110 ТК РФ еженедельный непрерывный отдых не должен быть менее 42 часов;

Максимально допустимая длительность трудовой смены законодателем не установлена, что подтверждается письмом Роструда от 02.12.2009 № 3567-6-1. Пояснения требует ст. 94 ТК РФ, так как исключением из этого правила выступают: несовершеннолетние, инвалиды, работники с опасными или вредными условиями труда, для которых время труда в течение смены ограничено.

Образец графика сменности:

Вводим график в действие

Для введения сменного графика в действие работодатель обязан:

 1. Издать приказ о введении сменного режима работы в произвольной форме. В документе следует указать должности, в отношении которых устанавливается сменный режим, сроки и процедуру введения сменной работы.
 2. Согласно ч. 1 ст. 100 ТК РФ отразить условие о введении сменного режима в правилах трудового распорядка или коллективном договоре.
 3. Согласно ч. 2 ст. 103 ТК РФ составить график сменности. После составления графика, его проект в соответствии со ст. 103 ТК РФ, надлежит направить в представительный орган работников для учета мнения. После проведения всех процедур, в том числе согласования, документ утверждается руководством путем издания приказа.
 4. Согласно ч. 1 ст. 100, абз. 6 ч. 2 ст. 57 ТК РФ прописать условие о введении сменного режима работы в трудовом договоре с сотрудником.

График сменности, согласно ст. 103 ТК РФ, является приложением к коллективному договору. Если коллективный договор отсутствует, график сменной деятельности разрабатывается и принимается как самостоятельный локальный нормативный акт.

В соответствии со ст. 103 ТК РФ графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения их в действие. Особое внимание необходимо обратить на дату утверждения и даты ознакомления сотрудников с графиком, поскольку законодательство о труде стоит на защите прав работника на своевременное информирование об изменениях условий труда.

Приказ о введении сменного графика:

График сменной деятельности на месяц должен быть утвержден и доведен до сведения работников раньше, чем за один месяц до начала месяца работы. Это требование сложно реализовать, если на предприятии, в учреждении наблюдается перманентная текучка кадров, график сменности затруднительно ввести в действие без корректировок с учетом уволенных и только что принятых сотрудников.

У работодателя имеется широкий перечень способов уведомления работников о вводимом графике посменного труда:

 • рассылка писем;
 • размещение сведений на информационных стендах;
 • объявление под расписку и т.д.

Норма часов при сменном графике работы по Трудовому Кодексу

Учет рабочего времени – это измерение соблюдения обязанности работника выполнять норму рабочего времени. Различают режимы:

 • с поденным;
 • недельным;
 • суммированным учетом рабочего времени.

Суммированный подсчет

Согласно ч. 1 ст. 104 ТК РФ при этом особом режиме продолжительность рабочего времени за учетный период не должна превышать нормального числа рабочих часов, сам учетный период не может превышать 1 года.

Суммированный учет рабочего времени актуален при отсутствии у работодателя возможности ввести ежедневный или еженедельный учет рабочего времени ввиду специфики труда. Однако в учетном периоде на каждую его неделю должно приходиться не более 40 часов рабочего времени.

Соблюсти требования действующего законодательства можно, если правильно организовать непрерывный трудовой процесс и корректно рассчитать норму рабочего времени, опираясь, в том числе на Приказ Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 № 588н «Об утверждении Порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю». Полезным инструментом при расчете нормы часов при сменном графике работы является калькулятор рабочего времени, с уже введенными базисными значениями и величинами в программу расчета.

Введение суммированного учета неизбежно, если работники должны находятся на рабочем месте все 24 часа. При специфических графиках работы:

 • 2 – 2 – 3;
 • 2 через 2;
 • сутки через трое;
 • день – ночь – отсыпной – выходной и иных,

нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя из установленной для данной категории сотрудников еженедельной продолжительности рабочего времени.

Для работающих:

 • неполный рабочий день (смену);
 • преимущественно во вторую смену;
 • неполную рабочую неделю;
 • нерабочие праздничные дни;
 • выходные дни,

нормальное число рабочих часов за учетный период соответственно уменьшается, однако, особо учитывается оплата ночных часов при сменном графике труда, оплата сверхурочных часов, продолжительность смены в ночные часы и нерабочие праздничные дни при посменном режиме деятельности.

К работе ночью действующее законодательство, а именно статья 96 ТК РФ, относит время с 22.00 до 6.00. Каждый час трудовой деятельности, приходящийся на ночной период, должен оплачиваться в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях, согласно ст. 154 ТК РФ. Минимальный размер повышения платы за работу ночью составляет 20 % часовой тарифной ставки за каждый час.

Следуя требованиям статьи 153 ТК РФ, время труда в нерабочий праздничный день должно оплачиваться согласно правилам, обозначенным трудовым законодательством. Однако, сотруднику произведут оплату в стандартном одинарном размере, если он предпочтет получить другой день отдыха за работу в нерабочий праздничный день.

При составлении посменного трудового графика выходные выпадают на разные дни недели, и не всегда приходятся на субботу или воскресенье. Поэтому если трудовая смена приходится на выходной день, то этот день считается рабочим и зарплата начисляется в одинарном размере.

При суммированном учете рабочего времени к сверхурочным работам относят:

 • запланированную переработку – если часы переработки уже указаны в посменном графике, который не удалось составить в пределах нормы;
 • незапланированную переработку – осуществляемую работником по инициативе работодателя, например, при неявке на рабочее место сменщика.

Отпуск при сменном графике труда предоставляется с учетом тех же требований трудового законодательства, которые применяются и к обычному режиму трудовой деятельности, т.е. согласно ст. 114 ТК РФ.

Ежедневный подсчет

Если работодатель применяет ежедневный подсчет, то определенная установленная норма труда в день не меняется и всегда одинакова, независимо от дня недели. Отработанные часы, сверх фиксированной нормы, относятся к сверхурочной работе, за них полагается денежная компенсация. Следуя требованиям статьи 100 Трудового кодекса РФ, при организации трудового процесса поденный подсчет времени устанавливается для работников, которые трудятся на условиях 5- или 6-дневной рабочей недели, с двумя или одним выходным днем соответственно. Продолжительность рабочего дня при этом равная и фиксированная. Это закреплено в правилах внутреннего трудового распорядка. За отчетный период, подлежащий учету, принимается 1 рабочий день.

Учет времени работы может быть еженедельным. При этом время ежедневной работы устанавливается и регулируется графиком смен. Еженедельный подсчет применим в отношении работы по гибкому графику. При этом графике количество рабочих часов в день непостоянное. Подсчет нормы труда при таком подходе делается ежедневно, но учет и анализ ведется еженедельно. При этом соблюдается норма труда именно за неделю, а не за одну смену. По истечении недели подсчитывается и сверхурочная работа.

Для руководителей, стремящихся повысить производительность и рентабельность бизнеса, работа со сменным графиком является оптимальным решением. Рациональность работы по сменам определяется руководством, вместе с тем внедрение в производственный процесс осуществляется при неукоснительном соблюдении требований действующего законодательства, обеспечении гарантий работников организации.

Виды графиков

Существуют несколько типов графиков. Наиболее популярными считаются:

 1. Недельный график.
 2. Скользящий график.
 3. Сменный график.

Недельный график эффективен тогда, когда сотрудники могут выработать нормочасы в любое время и в любом количестве, при этом не нарушая нормативов по часам.

Пример: компания AiCoda занимается разработкой программного обеспечения. Каждый сотрудник должен отработать 40 часов в неделю, но в компании принят недельный режим работы. Сотрудники работают по свободному или гибкому графику: одни приходят к 9 и уходят в 21, вторые к 12 и уходят в 17, но в целом они обязаны отработать 40 нормочасов в то время, когда им удобно (или когда офис функционирует).

Скользящий режим обычно используется там, где сотрудникам приходится часто ездить в командировки или просто нет возможности определить, когда рабочий день начался и когда закончился, то есть работа фиксируется по факту. Сменный режим применяется там, где работа ведется в 2–3 смены. Так, согласно статье 103 Трудового кодекса, он может использоваться при следующих условиях:

 1. Невозможности остановить производственный процесс (остановка повлечет выход из строя оборудования или порчу сырья/готового изделия), при этом сам процесс длится дольше, чем стандартный 8-часовой рабочий день.
 2. Остановка оборудования может привести к серьезным потерям.
 3. Деятельность нельзя останавливать, чтобы люди могли получить необходимую помощь или купить товары. Например, это может быть круглосуточная аптека или магазин.

В статье 17 Трудового кодекса подробно говорится о графиках и режимах работы. В ТК можно ознакомиться со следующими графиками работы:

 1. Классический нормированный день, длящийся 8 часов.
 2. Ненормированный день, который может продолжаться более 8 часов (но может быть и менее 8 часов).
 3. Работа по сменам (первая, вторая, третья).
 4. Подсчет отработанного времени (или почасовая оплата).
 5. Деление дня на несколько частей.

При разработке графика следите, чтобы он не нарушал законодательство

Но какой бы график вы ни выбрали и ни внедрили, нужно следить, чтобы не было переработки у сотрудников. Если она присутствует, то вы должны обязательно оплачивать лишние часы сотрудникам и давать им дополнительное время на отдых, иначе это будет трактоваться, как нарушение нормативов трудового кодекса.

Внимание: ТК предусматривает обязательный отдых на протяжении смены, продолжительность которого может длиться от 30 до 120 минут. Классическая рабочая неделя состоит из 40 часов.

Термины и понятия

Давайте разберем ключевые определения. Это поможет ориентироваться в процессе и не путаться в дальнейшем при разборе нюансов:

 1. Рабочее время — это количество часов, затраченных сотрудником на выполнение возложенных на него трудовых обязанностей. В данный временной период не включаются обеденные перерывы или отдых. Следует понимать, что есть ежедневная и еженедельная норма рабочего времени, и при разных сменах ежедневная может изменяться.
 2. Краткосрочный перерыв, который используется для принятия пищи, обогрева, перекура или отдыха.
 3. Режим РВ — действующий и утвержденный руководителем распорядок распределения временного периода. В режим РВ вносятся данные о продолжительности смены, количестве часов в неделю, продолжительности обеденного перерыва и пр.
 4. Сокращенное РВ, то есть меньше традиционных 8 часов. Примечательно, что сокращенное РВ оплачивается по полному тарифу.
 5. Неполное РВ, то есть сокращенный рабочий день. Нужно отличать от сокращенного РВ, поскольку это разные понятия. Неполный день вписывается в трудовой договор и оплачивается согласно тарифной сетке или выработке, а сокращенный возникает по каким-то причинам. Например, короткая пятница, день рождения сотрудника (его отпускают пораньше), праздничный день и пр.
 6. Сверхурочное РВ. К нему относятся переработки свыше 8 часов в день или 40 в неделю. Примечательно, что работать по сверхурочному времени сотрудника нельзя обязать, он должен согласиться сам и написать письменное согласие. Соответственно, переработка оплачивается по дополнительному тарифу либо сотруднику дается лишнее время на отдых.
 7. Ненормированное РВ. Это рабочее время, у которого нет четких параметров начала и окончания.
 8. Табель РВ. Это документ, в который вносятся данные об отработанных сотрудником часами. Табели бывают ежедневными и еженедельными, а также суммирующими. Именно на основании табеля сотрудникам начисляется заработная плата.

Описание популярных режимов

Выше мы уже рассмотрели основные виды графиков работы сотрудников, поэтому пришло время разобрать их детальнее, чтобы вы понимали, чем они отличаются и когда внедряются. Напомним, что они бывают гибкими, односменными, раздробленными, сменными и ненормированными. Классический односменный режим подразумевает работу с различными вариантами смен, поэтому на предприятии может действовать поденный, суммирующий или недельный учет отработанного времени. Сама продолжительность смены может изменяться в зависимости от режима работы, это может быть классический восьмичасовой рабочий день с двумя выходными, 12-часовой рабочий день 6 дней в неделю и пр. Подобная система работает практически во всех госучреждениях и банках, а также офисах и других коммерческих заведениях.

Отработанные часы и дни заносятся в табель

Работа по односменному режиму может проводиться различными способами. К примеру, если человек работает на вахте, то обычно используется суммирование отработанных часов. При подобном способе учета рабочий день необязательно равен 8 часам — человек может работать и 10, и 12 часов. Все это ему засчитывается и оплачивается почасово, за каждый отработанный час.

При ненормированном сотрудник отрабатывает положенные ему 8 часов, а затем по просьбе работодателя берет еще несколько часов для выполнения трудовых обязанностей. Отработанные сверх смены часы оплачиваются по особому тарифу (обычно х1.5 или х2). При этом сотрудника можно заставить работать исключительно по его прямой специальности и трудовым обязанностям. Нельзя заставлять человека заниматься копанием траншей, если он работает юристом или маркетологом. Ненормированные графики работы по трудовому кодексу могут применяться к следующим категориям сотрудников:

 1. Администраторам и управленцам.
 2. Лицам, ведущим хозяйственную или техническую деятельность, и от которых зависит техпроцесс или работа отдела/компании.
 3. Сотрудники, деятельность которых невозможно учесть по часам.
 4. Сотрудники, которым по каким-то причинам приходится разбивать рабочее время на несколько периодов.

Гибкий график

Подобная система появилась в СССР в середине 80-х годов и использовалась она исключительно женщинами, у которых есть дети в возрасте от 0 до 3 лет, но затем ее стали использовать и в других случаях. При подобной системе сотрудник работает запланированное количество времени (8 часов в день или 40 в неделю), но при этом оно может регулировать свой график согласно семейному положению, загруженности, желанию работать или наличию вдохновения. То есть необязательно приходить на работу к 8 и уходить в 17, вы можете приходить к 12 и работать до 21–22, если офис функционирует, или, вообще, работать по ночам, чтобы вас не отвлекали другие сотрудники. Подобный режим необходимо оговаривать с начальством и другими сотрудниками, его применяют не во всех отраслях и сферах, поскольку иногда нужно, чтобы работник был на своем месте в указанный срок.

Внимание: не рекомендуется использовать подобные схемы на производстве или при сменном труде. Это свободная работа, которая не подходит для классических государственных, коммерческих или производственных отделов.

Работники, трудящиеся по гибким графикам, имеют те же права и обязанности, что и обычные. Они обязаны отрабатывать положенные им часы (обычно фиксируются часы за неделю, а не за день), им положен стандартный отпуск и выходные, оплачивается больничный и пр.

На основании графика производится подсчет зарплаты

Сменный режим и вахта

Согласно ТК РФ, сменный график подразумевает, что на предприятии ведется деятельность как минимум в 2 смены. Сотрудники, соответственно, мигрируют между сменами, то есть, например, неделя в первой смене, неделя во второй. Подобная схема используется в тех случаях, когда технологический процесс больше, чем стандартный рабочий день. Например, варка металла, когда печь нельзя останавливать 20–30 часов, такси, круглосуточный магазин, пожарная служба, полиция и прочее. При действии данного режима нужно соблюдать следующие условия:

 1. При перемещении со смены на смену недопустимо, чтобы работник отрабатывал две смены подряд. То есть нельзя перевести сотрудника на вторую смену в тот же день, как он отработал первую.
 2. Сотрудник должен отдыхать между сменами в два раза больше, чем отработал. То есть если работа 8 часов, то отдых 16.
 3. Еженедельный отпуск не может быть меньше, чем 42 часа (имеется в виду отпуск без перерыва, т.е. выходные дни).
 4. Смена должна иметь строго оговоренные рабочие часы. Обычно на предприятиях, работающих круглосуточно, действует три смены: утренняя, вечерняя и ночная. Продолжительность ночной смены должна быть на час меньше обычной (7 часов), при этом она оплачивается, как полная.

Во время несения вахты также может применяться сменный график. При этом продолжительность вахтовой отработки не должна быть больше, чем 30 дней. В крайних случаях возможно продление вахты до 90 дней, но при этом сотруднику платятся компенсации. Ограничения по трудовому дню на вахте — 12 часов, больше сотрудникам работать нельзя.

Выше мы рассмотрели различные нюансы функционирования компании по разным схемам. Перед тем как составить график работы, вы обязательно должны продумать, какой оптимальный вариант будет для вашей организации, сколько смен будет функционировать, какая продолжительность смены и перерыва на отдых. Затем проверьте, что выбранный режим не нарушает требований законодательства, при необходимости проконсультируйтесь с опытным юристом. Затем издайте приказ по предприятию, внесите данные в правила внутреннего распорядка и после этого поставьте работающих у вас людей в известность.

Внимание: сотрудники могут отказаться работать по новым правилам. В этом случае вам придется уволить их по соглашению сторон. Те, кто согласны на новые условия, подписывают соответствующие документы и переводятся на новые правила.

Заполняется график обычно бухгалтером или мастером, руководящим бригадой. В график вносятся часы или просто закрывается отработанный день, если ведется классическая односменная работа. В конце недели или месяца графики передаются ответственному лицу (бухгалтеру), который по ним высчитывает количество отработанных часов и производит начисление заработной платы. Если человек работал в праздничные или выходные дни, у него была переработка или внеурочная работа, то стоимость часа возрастает (обычно в два раза). Теперь вы знаете, какие графики работы бывают (образец классического документа можно скачать по этой ссылке). Используйте данную информацию при ведении хоздеятельности, а при необходимости проконсультируйтесь с юристом.

Какие бывают работы

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *